Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 24.04.2024
Meniny má Juraj
Vyhladávanie v stránke

 

Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

  

Špeciálna materská škola pre deti s telesným postihnutím

 

ŠMŠ DTP ( video TU)

 

Uskutočňuje výchovu a vzdelávanie detí s mentálnym a telesným postihnutím, prípadne ďalšími pridruženými postihnutiami vo veku od troch do šiestich rokov, v prípade odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky do osem rokov.

 

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím

 

ŠZŠ ŽTP (video TU)


Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakom s telesným a mentálnym, resp. viacnásobným postihnutím  od šiesteho roku veku. Je plnoorganizovaná a vzdeláva žiakov podľa učebných plánov a učebných osnov pre Variant A – 9 rokov, pre Variant B – 10 rokov a pre Variant C – 10 rokov. Pred nástupom do 1. ročníka ŠZŠ ŽTP navštevujú žiaci prípravný ročník. V prípade, že je to potrebné, vzdelávajú sa žiaci podľa individuálneho  vzdelávacieho programu. Škola má zriadené tri triedy so špecifickým určením. Je to:
-    Trieda pre vzdelávanie žiakov s autizmom
-    Trieda pre žiakov s ťažkou poruchou komunikačnej schopnosti (nehovoriacich)
-    Trieda pre vzdelávanie žiakov so zrakovým poškodením (slabozrakí, nevidiaci)

 

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

 

Bernolákova 9, Nová Baňa

ZŠ NKS

 

Poskytuje vzdelávanie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Obsah a ciele vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie žiakov. ZŠ NKS zabezpečuje  vzdelávanie žiakov v prípravnom ročníku , v 1. až 4. ročníku. Učebný plán je doplnený o špecifický vyučovací predmet individuálna logopedická intervencia /ILI/. Cieľom ILI je v maximálnej miere podporiť rozvoj reči a jazykové schopností ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru a ako prediktora pre úspešné zvládnutie vzdelávania.


Praktická škola

 

 ( video TU)     

 

V Praktickej škole sa vzdelávajú žiaci, ktorí sa v dôsledku svojho zdravotného postihnutia nemôžu vzdelávať v odbornom učilišti. Žiaci sa pripravujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností jeden až tri roky. Do PŠ sa prijímajú absolventi špeciálnych škôl, alebo integrovaní žiaci so zdravotným postihnutím z bežných škôl. Profilujúcim predmetom sú remeselné práce, kde sa žiaci učia aranžovať, tkať na ráme, drôtikovať, vyšívať a maľovať na sklo. Absolvent získa osvedčenie o absolvovaní PŠ. ( Kód: 6492 E )

Bližšie informácie o odboroch

 

Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím

 

OU ŽTP ( video TU)

Škola má otvorené tri trojročné učebné odbory:


Poľnohospodárska výroba
záhradníctvo kvetinár, zeleninár, sadovník. (Kód: 45 72 G 09)  Absolvent odboru je  pripravený  na  vykonávanie prác pri ošetrovaní bežných druhov kvetín a zeleniny. Zvládne práce pri úprave terénu pre zakladanie parkov a výsadbu okrasných drevín, pri ošetrovaní a výsadbe kvetinových záhonov. Ovláda metodiku zakladania a ošetrovania trávnikov a zazimovania okrasných drevín. Po úspěšnom absolvovaní učebného odboru získajú absolventi výučný list, alebo osvedčenie o zaučení alebo zaškolení.  

Výroba konfekcie
ručné techniky a šitie bielizne. (Kód: 31 78 G 03) Absolvent  odboru ovláda  prácu na jednoihlovom šijacom stroji a obnitkovacom šijacom stroji. Samostatne zhotoví jednoduché posteľné prádlo, trenírky, dámsku zásteru, dámske pyžamo a župan. Zvláda opravu prádla ručne aj strojovo a ovláda ručné techniky - ručné šitie a vyšívanie,  batikovanie, viazanie uzlov, ručné pletenie, tkanie malých  kobercov a zhotovenie jednoduchej paličkovanej čipky. Po úspěšnom absolvovaní učebného odboru získajú absolventi výučný list, alebo osvedčenie o zaučení alebo zaškolení.

Pomocné práce v administratíve a službách (64 79 G) Počas štúdia žiaci získavajú vedomosti z jednoduchých prác, ako je: kopírovanie rôznych materiálov, triedenie a roznášanie korešpondencie, skartovanie materiálov, viazanie do jednoduchej hrebeňovej väzby, laminovanie materiálov, jednoduchá úprava fotografii a archivácia fotodokumentácie, ovládanie internetovej komunikácie, spracovanie jednoduchých údajov a jednoduchých tabuliek v operačnom systéme Windows, Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, obsluhovanie telefónneho aparátu - ústredňa a faxovanie dokumentov, ovládanie základných princípov separovania rôznych druhov odpadov... Absolvent je pomocný odborný pracovník s kvalifikáciou v administratíve, službách, prípadne vo výrobných firmách. Škola má k dispozícii špeciálnu učebňu, kde žiaci majú počítače, kopírovacie zariadenie, skartovačku, laminátor, hrebeňovú väzbu, fotoaparát,... Po úspešnom absolvovaní učebného odboru získavajú absolventi výučný list, alebo osvedčenie o zaučení alebo zaškolení.

Bližšie informácie o odboroch.

Školský klub detí

ŠKD 

 

Školslý klub detí poskytuje žiakom základnej školy výchovnú činnosť v čase mimo vyučovania. Zameriava sa na organizovanie kultúrnych, spoločenských i športových aktivít pre žiakov.