Dnes je 19.06.2024
Meniny má Alfréd
Vyhladávanie v stránke

§ 2 ods. 1 písm. h) Údaje o projektoch, do ktorých bola, resp. je škola zapojená

Názov projektu
„Náš deň pre Vás“
Termín podania 30. november 2021
Inštitúcia Mesto Nová Baňa
Úspešnosť Podporený
Trvanie jún 2022- september 2022
Pomoc, ktorú škola získala 600,- eur
 
 Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu bola socializácia žiakov so zdravotným postihnutím do spoločnosti. V I.   časti v mesiaci jún 2022 sa realizoval metodický deň pre pedagogických zamestnancov školy zameraný na   spoznávanie ľudovej tvorivosti a remesiel v múzeu drotárstva - Budatínsky zámok. II. časť projektu sa realizovala   už  v školskom roku 2022/2023 -  22. septembra 2022 – „Náš deň pre Vás“ – bola to prezentácia remeselných techník   a ručných prác žiakov našej školy pre žiakov novobanských škôl a širokú verejnosť – Malý novobanský jarmok.   Podujatie má 9. ročnú tradíciu a významne prispieva k nenásilnej integrácii a socializácii žiakov so zdravotným   postihnutím do rovesníckych skupín a spoločnosti. Podujatia sa už tradične zúčastňuje 250 žiakov.

 

Názov projektu/výzvy

„ Pomocný vychovávateľ v materskej škole“

Termín podania

5. januára 2022

Inštitúcia

MŠVVaŠ SR

Úspešnosť

Podporený

Trvanie

február 2022- august 2023

Pomoc, ktorú škola získala

9 590,- eur - výška príspevku na rok 2022

 

Komentár a skúsenosti: Cieľom výzvy „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ bolo podporiť školy, ktoré vzdelávajú deti so zdravotným znevýhodnením a plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Personálne posilniť kvalitnú prípravu týchto detí pre vstup na plnenie povinného vzdelávania v základnej škole.
Čo škola v tomto projekte získa: Škola získala finančné prostriedky na vytvorenie nového miesta pomocného vychovávateľa pre deti so zdravotným znevýhodnením na obdobie 19 mesiacov.
 
Názov projektu
„Letná škola“
Termín podania
jún 2022
Inštitúcia
MŠVVaŠ SR
Úspešnosť
podporený
Trvanie
júl - august 2022
Pomoc, ktorú škola získala
1500,- eur
 
Komentár a skúsenosti: Cieľom rozvojového projektu „Letná škola“ bolo podporiť školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a zážitkového vzdelávania svojich žiakov pokračovať aj v prázdninovom období. Projektom sa vytvorili podmienky na zlepšovanie vedomostí a zručností žiakov v mesiaci august 2021.
Čo škola v tomto projekte získa: Žiakom sa počas Letnej školy venovali pedagogickí zamestnanci. Realizovali s nimi vzdelávacie aktivity na upevňovanie učiva a to prevažne zážitkovým vzdelávaním. Edukačné aktivity boli doplnené relaxačnými a oddychovými činnosťami. V programe Letnej školy sa realizovali aj exkurzie do miest regiónu a  okolitej prírody. Projektom sa prehĺbila vzájomná spolupráca s rodičmi žiakov a posilnila dôvera rodičov ku škole.
 
Názov projektu
„Čerstvé hlavičky“
Termín podania
jún 2021
Inštitúcia
Kaufland
Úspešnosť
podporený
Trvanie
september 2021- jún 2022
Pomoc, ktorú škola získala
Čerstvé ovocie a zeleninu pre žiakov na celý škol. rok 2021/2022
 
Komentár a skúsenosti:  Cieľom projektu je podporiť u žiakov návyky pre konzumáciu zdravej stravy a do každodenného jedálnička pridať ovocie a zeleninu. Tak budovať u žiakov zdravý životný štýl, posilniť telesnú zdatnosť a imunitu, ktorá im pomôže v prevencii vírusových ochorení aj v čase mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu Covid 19 a tým podporiť zdravie , kondíciu a psychickú pohodu žiakov.
Čo škola v tomto projekte získa: Pre žiakov školy spoločnosť Kaufland počas celého školského roku poskytne určité množstvo čerstvej zeleniny a ovocia. Prehĺbi sa tým aj spolupráca školy s rodičmi žiakov, pretože sa budú podieľať na dovoze zeleniny a ovocia z prevádzky spoločnosti Kaufland zo Žiaru nad Hronom.
 
Názov projektu/výzvy
„ Zdravotnícky pracovník v materskej, základne alebo strednej škole“
Termín podania
8. júla 2022
Inštitúcia
MŠVVaŠ SR
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
september 2022- august 2024
Pomoc, ktorú škola získala
37 220,- eur 
 
Komentár a skúsenosti: Cieľom výzvy „Zdravotnícky pracovník v materskej, základne alebo strednej škole“ bolo podporiť školy, ktoré vzdelávajú deti so zdravotným znevýhodnením a vzhľadom na ich zdravotný stav potrebujú pre nich zabezpečiť aj zdravotnícku starostlivosť. Plnenie cieľov výzvy sa na škole podporuje osveta a vzdelávanie žiakov v oblasti prevencie ochorení a zdravého životného štýlu. 
Čo škola v tomto projekte získa: Škola získala finančné prostriedky na vytvorenie nového miesta školského  zdravotníckeho pracovníka – zdravotnej sestry na obdobie 24 mesiacov.
 
Názov projektu/výzvy
„ NP edIT“
Termín podania
8. júla 2022
Inštitúcia
MŠVVaŠ SR
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
september 2022- apríl 2024
Pomoc, ktorú škola získala
IKT vybavenie školy a pedagogických zamestnancov 
 
Komentár a skúsenosti: Cieľom NP je zmiernenie dopadu pandémie ochorenia Covid 19 na vzdelávací proces v školách, vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania pre žiakov. Zabezpečiť kvalitné dištančné vzdelávanie, ako aj vylepšiť prezenčnú formu vzdelávania žiakov.
Čo škola v tomto projekte získa: Škola v nasledovnom období získa digitálne vybavenie vzdelávacej učebne a digitálne vybavenie – notebooky pre 30 pedagogických zamestnancov školy.
 
§ 2 ods. 1 písm. h) Údaje o projektoch, do ktorých bola, resp. je škola zapojená
 
Názov projektu
„Náš deň pre Vás“
Termín podania
 30. septembra 2022
Inštitúcia
Mesto Nová Baňa
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
jún 2023- september 2023
Pomoc, ktorú škola získala
500,- eur
 
Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu bola socializácia žiakov so zdravotným postihnutím do spoločnosti. V I. časti v mesiaci jún 2023 sa realizoval metodický deň pre pedagogických zamestnancov školy zameraný na spoznávanie ľudovej tvorivosti a remesiel v múzeu medi, baníctva a návšteva Historickej školy v Španej doline . II. časť projektu sa realizovala už v školskom roku 2023/2024 - 21. septembra 2023 – „Náš deň pre Vás“ – bola to prezentácia remeselných techník a ručných prác žiakov našej školy pre žiakov novobanských škôl a širokú verejnosť – Malý novobanský jarmok. Podujatie má 10. ročnú tradíciu a významne prispieva k nenásilnej integrácii a socializácii žiakov so zdravotným postihnutím do rovesníckych skupín a spoločnosti. Podujatia sa už tradične zúčastňuje okolo 250 žiakov.
 
Názov projektu/výzvy
„ Pomocný vychovávateľ v materskej škole“
Termín podania
5. januára 2022
Inštitúcia
MŠVVaŠ SR
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
február 2022- august 2023
Pomoc, ktorú škola získala
9 590,- eur - výška príspevku na rok 2022
 
Komentár a skúsenosti: Cieľom výzvy „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ bolo podporiť školy, ktoré vzdelávajú deti so zdravotným znevýhodnením a plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Personálne posilniť kvalitnú prípravu týchto detí pre vstup na plnenie povinného vzdelávania v základnej škole.
Čo škola v tomto projekte získa: Škola získala finančné prostriedky na vytvorenie nového miesta pomocného vychovávateľa pre deti so zdravotným znevýhodnením na obdobie 19 mesiacov.
 
 
Názov projektu
RCPU pre okresy ZC,ZH, BS – partnerská škola
Termín
Január 2023
Inštitúcia
RCPU Brehy
Úspešnosť
podporený
Trvanie
od mája 2023
Pomoc, ktorú škola získala
Poskytovanie individuálneho poradenstva pre PZ a OZ školy
 
Komentár a skúsenosti:  Cieľom zapojenia školy do projektu je poskytnúť PZ a OZ školy poradenstvo a partnerstvo pri realizácii vzdelávacieho procesu.
Čo škola v tomto projekte získa: Pre PZ a OZ – individuálne poradenstvo, zabezpečenie a realizácia vzdelávacích podujatí pre PZ a OZ školy.
 
Názov projektu
HRAVO o ekológii a zdravej výžive s Kauflandom
Termín podania
jún 2023
Inštitúcia
Nadačný fond Kaufland
Úspešnosť
podporený
Trvanie
jún 2023- november 2023
Pomoc, ktorú škola získala
400,- eur na nákup pomôcok a surovín pre realizáciu projektu.
 
 Komentár a skúsenosti:  Cieľom zapojenia školy do projektu je podporiť u žiakov zážitkovou formou zdravý životný štýl, rozšíriť vedomosti o zdravej výžive a jej vplyv na celkové zdravie a život človeka. Naučiť žiakov ekologicky myslieť a pestovať u nich ekologické povedomie a návyky.
Čo škola v tomto projekte získa: Finančné prostriedky na realizáciu zážitkového vzdelávania žiakov.

 

 
 

Názov projektu
Včasná a odborná starostlivosť v CŠPP Nová Baňa
Termín podania
9. 6. 2017
Inštitúcia
MŠVVaŠ SR
Úspešnosť
podporený
Trvanie
od júl 2017 do december 2017
Suma, ktorú škola získala
5 301,- eur


 Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu je vybudovať komplexný úsek poradenstva pre deti so zdravotným znevýhodnením od raného veku so zameraním na deti s poruchou autistického spektra, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a ich rodiny v CŠPP.
 Čo škola v tomto projekte získa: Vybudovanie efektívneho a kvalitného úseku raného poradenstva
s materiálno-technickým vybavením, kompenzačnými a špeciálnymi pomôckami pre zdravotne znevýhodnené deti od raného veku, zakúpenie diagnostických testov na včasnú diagnostiku detí s poruchou autistického spektra a deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Realizáciou projektu sa skvalitnia a rozšíria služby CŠPP v regióne Nová Baňa, Žarnovica ale aj pre širší región.  Včasná diagnostika a intervencie pre deti zo zdravotným znevýhodnením umožnia ich následné ľahšie a primeranejšie začlenenie do vzdelávacieho procesu.    
 
Názov projektu Šport a zdravý životný štýl pre všetkých
Termín podania 30.6.2016
Inštitúcia Nadácia J&T pre právnické osoby
Úspešnosť Podporený
Trvanie od 5.9.2016 do 31.10.2016

 

Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu je pomôcť dobudovať športovú a relaxačnú zónu v areáli Spojenej školy v Novej Bani.
 
Čo škola v tomto projekte získa: vybudovanie mobilného športoviská pre deti a žiakov špeciálnej školy, zlepšenie podmienok pre organizovanie športových podujatí, ktoré majú viacročnú tradíciu a podporujú integráciu detí a žiakov s viacnásobným postihnutím medzi ich zdravých rovesníkov z bežných škôl, vybudovanie relaxačnej a oddychovej zóny v areáli školského dvora, osadenie lavičiek, výsadba zelene.

 

Názov projektu "Naštartuj svoje telo"
Termín podania 12.5.2016
Inštitúcia MŠVVaŠ SR
Úspešnosť Podporený
Trvanie september - december 2016

 

Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu je cez aktívne zapájanie sa žiakov a prežívanie zážitkov programu budovať a ovplyvňovať vzťah k zdravému životnému štýlu, dosiahnuť, aby každé jedno dieťa v našej škole bolo zdravšie, sebavedomejšie, šťastnejšie, uvedomelejšie a vďaka pohybu, zdravej, pestrej, vyváženej strave budú naši žiaci prospievať.
 
Čo škola v tomto projekte získa: žiaci sa naučia fair play správaniu, budú uvedomelými účastníkmi cestnej premávky, budú poznať ďalšie športy, získajú nové športové zručnosti, zvýšia si celkovú kondíciu, budú si vedieť pripraviť zdravé jedlo.

 

Názov projektu Zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím odstránením stavebných bariér
Termín podania 6.4.2016
Inštitúcia MŠVVaŠ SR
Úspešnosť Podporený
Trvanie jún - október 2016

 

Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu je zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov s telesným postihnutím, odstránenie stavebných a dispozičných bariér v škole, ktoré budú viesť k úspešnému a efektívnemu vzdelávaniu týchto žiakov.
 
Čo škola v tomto projekte získa: vybudovanie bezbariérového vstupu pre imobilných žiakov do budovy školy z vonkajšieho areálu školy s plynulým prechodom do učební, zabudovanie opory(madlá) do WC pre zvýšenie mobility ťažko postihnutých žiakov pri sebaobslužných činnostiach.
 
Názov projektu Inovácia IKT-ako cesta k efektívnosti vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím
Termín podania

4.4.2016

Inštitúcia MŠVVaŠ SR
Úspešnosť Podporený
Trvanie od 1.6.2016 do 10.12.2016

 

Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu je zvýšiť účinnosť výchovy a vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím s podporou inovovaných informačných a komunikačných technológií.
 
Čo škola v tomto projekte získa: žiaci s ťažším telesným, resp. viacnásobným postihnutím budú môcť na všetkých predmetoch pracovať s interaktívnou tabuľou, ktorá bude mobilná a výškovo nastaviteľná. Flexibilita tabule umožní účinnú kompenzáciu ich zdravotného postihnutia, zvýši sa kvalita ich vzdelávania a intenzívnejšie bude u žiakov podporovaná dlhodobá udržateľnosť získaným poznatkov.

 

Názov projektu Úsmev pre strom
Termín podania 14.10.2015
Inštitúcia Essence communications, s. r. o. so sídlom v Banskej Bystrici, objednávateľ súťaže: SHP Harmanec
Úspešnosť Podporený
Trvanie od 1. 9. 2015 do 30. 4. 2016

 

Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu je podporiť postoj k ochrane životného prostredia, napomáhať k zlepšovaniu nášho životného prostredia, zelenším a krajším mestám, zameranie na recykláciu a zber papiera.
 
Čo škola v tomto projekte získa: získajú výrobky značky Harmony pre celú školu, jedinečnú exkurziu do výroby hygienických produktov v SHP Harmanec a do Harmaneckej jaskyne, vrátane dopravy a lístkov do jaskyne.
 

 

Názov projektu Bezpečne na cestách
Termín podania 20.3.2015
Inštitúcia Nadácia Volkswagen Slovakia
Úspešnosť Podporený
Trvanie máj 2015-november 2015

 

Komentár a skúsenosti: Špeciálna materská škola pre deti s telesným postihnutím sa zapojila do garantovaného projektu s cieľom: 
 
- Zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť i k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti; podporiť záujem detí o dopravnú výchovu
– Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na Slovensku
– Zamerať sa na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu
– Zabezpečiť dlhodobé a pravidelné aktivity v tejto oblasti v rámci ŠMŠ
 
Čo škola v tomto projekte získala:  Vyžrebovaná ŠMŠ získala pre svoju škôlku detské odrážadlá, reflexné bezpečnostné vesty a finančnú podporu v sume 3000.€ na nákup detského prenosného dopravného ihriska, bicyklov, trojkoliek, kolobežiek, odrážadiel a doplnkov  s možnosťou využitia na dopravnom ihrisku.
 

 

Názov projektu

Veselé zúbky
Termín podania 11.6.2015
Inštitúcia dm drogerie markt, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline
Úspešnosť Podporený
Trvanie 30.6.2015-30.6.2016

 

Komentár a skúsenosti: Špeciálna materská škola pre deti s telesným postihnutím sa zapojila do projektu dm drogerie markt "Veselé zúbky", kde hlavnou myšlisnkou bolo taujímavou, hravou a veselou formou podporiť a rozvíjať detskú dentálnu hygienu detí doma a v ŠMŠ a tak prispieť k vytváraniu návykov v oblasti správnej starostlivosti o zuby detí, aby ich mali zdravé a veselé. Do súťaže boli  zaslané fotografie z Dňa veselých zúbkov v našej škôlke, spolu s fotografiou postavičky zubožrúta, vytvoreného zo škatuliek a z obalov produktov ústnej hygieny. Špeciálna materská škola bola vyžrebovaná ako jedna v BB kraji. 

 Čo škola v tomto projekte získala:  Vyžrebovaná ŠMŠ, ktorá sa do súťaže zapojila, vyhrala  pre svoju škôlku a pre svoju triedu: 

* 1 000 eur v produktoch pre víťaznú materskú školu
* produktové balíčky pre všetky deti z víťaznej triedy
* produktové balíčky pre pani učiteľky víťaznej triedy
 

 

Názov projektu

"Debarierizácia-rovnosť príležitostí pre vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím"
Termín podania 28.2.2015
Inštitúcia Nadácia J&T pre právnické osoby
Úspešnosť Nepodporený
Trvanie 1.6-30.10.2015

Komentár a skúsenosti:Cieľom projektu je bezbariérová úprava a prepojenie trojpodlažnej budovy školy vybudovaním osobného výťahu v interiéri školy.Vybudovaním výťahu vytvoriť rovnaké šance na vzdelávanie žiakov s telesným postihnutím, bezbariérovými úpravami viesť žiakov s telesným a viacnásobným postihnutím k samostatnosti v mobilite a k sebaobslužným činnostiam v každodennom živote.

Čo škola v tomto projekte získala: Vytvorenie bezbariérového prostredia školy pre žiakov s telesným postihnutím a klientov ČSPP, zabezpečenie dostupnosti vzdelávania pre žiakov so zdravotným postihnutím v celej budove školy, smerovanie  avedenie žiakov so zdravotným znevýhodnením k samostatnosti v sebaobslužných činnostich, v priestorovej mobilite a orientácii, integrácia a socializácia detí so zdravotným postihnutím.

 

Názov projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Termín podania 10.2.2014
Inštitúcia MŠVVaŠ SR
Úspešnosť Podporený
Trvanie apríl 2014-august 2015

Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu je najmä inovovať materiálno-technické vybavenie školy v oblasti IKT, využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, vypracovať metodický materiál s použitím technológií a digitálneho obsahu, ktorý bude určený pre učiteľov a žiakov školy, ale aj pre ďalších užívateľov v edukačnom procese, čím sa skvalitní plnenie edukačných cieľov ŠkVP.

Čo škola v tomto projekte získala:Vďaka projektu bude škola vybavená novou IKT-interaktívne tabule, notebooky, tablety a farebná tlačiareň.Účelne sa s nimi vybavia špeciálne učebne, čím sa skvalitní plnenie edukačných cieľov ŠkVP a zvýšia sa kompetencie žiakov v oblasti IKT.

 

Názov projektu "Debarierizácia v Spojenej škole v Novej Bani"
Termín podania 10.4.2014
Inštitúcia MŠVVaŠ
Úspešnosť Podporený
Trvanie jún-december 2014

Komentár a skúsenosti: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie účelného bezbariérového prostredia a priestorových podmienok pre vzdelávanie žiakov s viacnásobným zdravotným postihnutím, ktoré bude viesť k úspešnému a efektívnemu vzdelávaniu týchto žiakov.Ďalšími zámermi projektu je zabezpečenie odstránenia bariér-debarierizácia v priestorových podmienkach školy v súlade s potrebami žiakov s telesným a mentálnym postihnutím, skvalitnenie a optimalizovanie podmienok edukačného procesu v škole, vedenie žiakov s telesným a mentálnym postihnutím k samostatnosti v sebaobslužných činnostich, v priestorovej orientácii a mobilite. Uvedené ciele plánujeme dosiahnuť bezbariérovou úpravou podláh chodieb s plynulým prechodom do tried a učební školy, vybudovaním bezberiérového vstupu do budovy a nájazdovej plošiny pre imobilných žiakov, bezbariérové priestorové prepojenie jednotlivých výučbových priestorov školy-interiér s exteriérom, upevnenie opory(madiel)na steny chodieb pre zvýšenie bezpečnej mobility ťažko chodiacich žiakov.

Čo škola vtomto projekte získala: Škola realizáciou projektu vytvorí primerané podmienky pre edukáciu žiakov s ohľadom na ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby v podmienkach školy, ich zdravého životného štýlu, nasmeruje k samostatnosti v sebaobslužných činnostiach, v priestorovej mobilite a orientácii. Škola získa pre žiakov bezbariérový vstup do budovy, odtránenie bariér v interiéri a exteriéri budovy-najmä prechody z chodieb do tried a učební a do vonkajších priestorov, inštaláciu opory na chodbách pre zabezpečenie bezpečného presunu ťažko chodiacich žiakov po chodbách školy.

 

Názov projektu "Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo-Inovácie v edukácii detí a žiakov so zdravotným postihnutím"
Termín podania 10.4.2014
Inštitúcia MŠVVaŠ
Úspešnosť Nepodporený
Trvanie jún-november 2014

Komentár a skúsenosti: Cieľmi projektu sú skvalitniť a podporiť edukáciu detí a žiakov so zdravotným postihnutím s dôrazom na deti a žiakov integrovaných v bežných školách, pripraviť a odovzdať odborných a pedagogickým zamestnancom škôl vrátane špeciálnych, metodický edukačný materiál pre uľahčenie ich práce, podporu inovácií a kreativity vo výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným postihnutím. Prezentovať odborným a pedagogickým zemestnancom škôl vrátane špeciálnych nejnovšie vedecké trendy a prístupy v edukácii zdravotne postihnutých detí a žiakov a ukázať možnosti ich aplikácie v praxi.Po ukončení projektu očakávame, že odborní a pedagogickí zamestnanci škôl vrátane špeciálnych získajú nový metodický a odborný materiál, čím sa rozšíria ich možnosti v praxi. Zároveň získajú kompetencie pre inovatívne prístupy k výchove a vzdelávaniu detí a žiakov so zdravotným postinutím.

 

Názov projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"
Termín podania 15.1.2014
Inštitúcia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Úspešnosť Podporený
Trvanie február-august 2014

Komentár a skúsenosti: Národný projekt je zameraný na rozvoj ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie, na inováciu, modernizáciu metodologických nástrojov, pracovných pomôcok. Pomôže nastaviť komplexný systém prevencie pred sociálnou patológiou u žiakov ZŠ, zefektívni ich sociálnu integráciu, vrátane zvýšenia ich zamestnateľnosti, uplatniteľnosti na trhu práce.

Čo škola vtomto projekte získala: Škola získala možnosť prostredníctvom svojho výchovného poradcu zúčastniť s ainštruktážnych kurzov k pedagogickým testom a metodikám v celkovom počte 6 dní v období od februára do augusta 2014. Súčasťou projektu bolo aj zaslanie odborných metodík a testov k problematike ovplyvňovania sociálno-patologických javov v celkovom počte 8 kusov.

 

Názov projektu "Potulky prírodou na invalidnom vozíku"
Termín podania apríl 2013
Inštitúcia Nadácia SPP a OZ Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím
Úspešnosť Podporený
Trvanie marec-september 2013

 

Komentár a skúsenosti: Projekt je zameraný na skvalitnenie života detí a mladých ľudí s telesným a viacnásobným postihnutím. Učí ich prekonávať prekážky a posilňuje ich vieru vo vlastné schopnosti. Projekt im umožnil poznať prírodu a hory Západných Tatier, ktoré zatiaľ nemali možnosť navštíviť, videli ich len na obrázkoch. Aktivity im rozšírili vedomosti a poznatky o našej prírode, posilnili im životné zručnosti, navodili v nich možnosť realizovať vo svojom živote zdravý životný štýl a umožnili im prežiť nezabudnuteľné chvíle plné krásnych zážitkov.

Čo škola v tomto projekte získala: Škola úspešným realizovaním projektu získa finančné prostriedky na zrealizovanie dvojdňového poznávacieho pobytu žiakov v Západných Tatrách a zakúpila kompenzačné prostriedky pre ťažko chodiacich žiakov, ktoré im umožnili mobilitu a koordináciu chôdze počas turistiky po nerovnom teréne.

 

Názov projektu "Stretneme s av knižnici"
Termín podania 12.4.2013
Inštitúcia Výzva MŠVVaŠ  SR
Úspešnosť nepodporený
Trvanie 1.9.2013-30.11.2013

 Komentár a skúsenosti: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre využívanie knižnice počas výchovno-vzdelávacieho procesu a čítanie kníh v mimovyučovacom čase, pre žiakov s mentálnym postihnutím.Ide nám najmä o zvýšenie záujmu žiakov so zrakovým postihnutím a ďalších žiakov školy o čítanie a zvýšenie úrovne čitateľskej gramotnosti a porozumenia čítaného textu. Našich žiakov chceme naučiť a viesť k výberu vhodnej a primeranej literatúry a motivovať rodičov žiakov s viacnásobným postihnutím k častejšiemu využívaniu kníh pri výchove a vo voľno-časových aktivitách.

 

Názov projektu "Budem čítať"
Termín podania 2.5.2013
Inštitúcia Slovenské elektrárne- Enel
Úspešnosť V schvaľovacom konaní
Trvanie máj 2013 - máj 2014

 

Komentár a skúsenosti: Projekt bude zameraný na tvorbu učebného materiálu - čítanky pre žiakov s viacnásobným postihnutím. Prostredníctvom čítanky chceme u žiakov rozvíjať globálne čítanie, resp. sociálne čítanie. Takáto forma čítania a chápania pojmov má pomôcť žiakom s ťažkým zdravotným znevýhodnením byť samostatnejším v bežných sociálnych situáciach, vedieť sa orientovať v inštitúciach, doprave, pri nákupoch.

 

Čo škola v tomto projekte získala: Škola projektom získa možnosť finančného príspevku na tvorbu čítanky, ktorá bude slúžiť ako učebný materiál vo vyučovacom procese pre žiakov s viacnásobným postihnutím.

 

Názov projektu "Stretneme sa v knižnici"
Termín podania 12. 4. 2013
Inštitúcia Obvodný úrad Banská Bystrica
Úspešnosť V schvaľovacom konaní
Trvanie 1. 9. 2013 - 30. 11. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentár a skúsenosti: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre využívanie knižnice počas výchovno-vzdelávacieho procesu a čítanie kníh mimovyučovacom čase pre žiakov so zrakovým postihnutím. Ide nám najmä o zvýšenie záujmu žiakov o zrakovým postihnutím a ďalších žiakov školy o čítanie a zvýšenie úrovne čitateľskej gramotnosti a porozumenia čítaného textu. Našich žiakov chceme naučiť a viesť k výberu vhodnej a primeranej literatúry a motivovať rodičov  žiakov s viacnásobným postihnutím k častejšiemu využívaniu kníh pri výchove a vo voľnočasových aktivitách.

 

Čo škola v tomto projekte získala: Vďaka zakúpeniu kvalitnej počítačovej zostavy a špeciálnych aplikačných programov sa žiakom rozšíria možnosti edukácie a vytvoria sa im primerané výchovno-vzdelávacie podmienky v priestoroch školskej knižnice. Prostredníctvom projektu chceme zakúpiť: počítačovú zostavu, skener, špeciálne programy, monitory a vreckovú elektronickú čítaciu lupu pre žiakov so zrakovým postihnutím, ktoré budú súčasťou vybavenia školskej knižnice. Zakúpené prostriedky zabezpečia prístup a využívanie školskej knižnice pre všetkých žiakov školy, vrátane žiakov so zrakovým postihnutím. V priestoroch knižnice bude prebiehať viac vyučovacích hodín podporujúcich čitateľskú gramotnosť žiakov a viac mimoškolských aktivít zameraných na čítanie vhodnej literatúry pre deti a mládež a ďalších aktivít.

 

 

Názov projektu "Dokážem to, ak mi trochu pomôžeš"
Termín podania 28. 3. 2013
Inštitúcia Obvodný úrad Banská Bystrica
Úspešnosť V schvaľovacom konaní
Trvanie 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013

 

 

 

 

 

 

 

Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu je najmä inovovať materiálno-technické vybavenie školy špeciálnymi učebnými a kompenzačnými pomôckami a prostriedkami, ktoré sú účelovo vytvorené pre žiakov s telesným, zrakovým alebo viacnásobným postihnutím. Ďalej chceme školu vybaviť zariadením s kompenzačnými charakteristikami, deberiérizovať doterajšie zariadenie školskej dielne a tým skvalitniť plnenie edukačných cieľov vo vzdelávacej oblasti "Človek a svet práce".

 

 

Názov projektu Veselé zúbky
Termín podania 7. 3. 2013

Inštitúcia

dm drogerie markt, s.r.o. v spolupráci

so spoločnosťou GlaxoSmithKline

Úspešnosť Podporený
Trvanie 11. 3. - 30. 3. 2013

 

 

 

 

 

 

 

Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu je zaujímavou  hravou formou vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zúbkov a výraznou mierou tak prispieť k vytváraniu návykov v oblasti správnej starostlivosti o zuby nielen u detí, ale aj u ich rodičov a pedagógov. Do projektu sa zapojila naša Špeciálna materská škola pre deti s telesným postihnutím, v rámci aktivity "Dentálna hygiena" sa pod vedením študentky VŠ - budúcej dentistky, učili ako sa správne starať o svoje mliečne zúbky, ako vzniká a čo spôsobuje zubný povlak a zubný kaz a pod.

Čo škola v tomto projekte získala: Škola môže realizáciou projektu získať "Balíčky veselých zúbkov pre deti" a uskutočnenie zaujímavej prednášky na tému správnej starostlivosti o detský chrup od študentky VŠ odboru dentista.

 

 

Názov projektu

Zelená škola; Pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú

rozumieť a vedia konať

Termín podania  
Inštitúcia Centrum environmentálnej a etickej výchovy - Živica
Úspešnosť Podporený
Trvanie 2012/2013 - 2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

Komentár a skúsenosti: Projekt "Zelená škola" je najväčší medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram pre materské, základné a stredné školy. Naša Spojená škola sa do projektu zapojila aktivitami týkajúcimi sa najmä zberu a triedenia odpadu na škole, ktoré  realizujú žiaci tried I. PS a II. PS pod vedením svojich triednych učiteliek. Žiaci učebného odboru Pomocné práce v administratíve a v službách sa v jednotlivých ročníkoch učia okrem iného zbierať, triediť a spracovávať odpad, najmä papier a plasty, preto si vedenie projektu vzali pod svoje krídla. Hlavnými cieľmi projektu sú: zavedenie dvojzložkového separovaného zberu odpadu (papier, plasty) a zníženie množstva komunálneho odpadu o 5 % do júna roku 2014 a zavedenie tretej zložky separovaného zberu odpadu (vybudovanie kompostoviska). Súbežne s hlavnými cieľmi projektu budú realizované i ďalšie aktivity pre žiakov našej školy aj iných škôl súvisiace s ekológiou, separovaním a spracovávaním odpadu.

Čo škola v tomto projekte získala: Škola úspešným realizovaním projektu získa funkčné kompostovisko, zníženie komunálneho odpadu a tým spojených nákladov s ním o 5 % a potrebné skúsenosti pre žiakov učebného odboru Pomocné práce v administratíve a službách a odboru Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník.

 

Názov projektu

Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo; Inovácia komplexnej starostlivosti o klientov v CŠPP

Termín podania

16. 4. 2012

Inštitúcia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Úspešnosť

Nepodporený

Trvanie

 

 

Komentár a skúsenosti: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Bani realizuje komplex poradenských aktivít a služieb pre deti so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami. Hlavným zámerom projektu bolo rozšíriť a inovovať odborné aktivity CŠPP okrem doterajších skupín klientov aj na deti raného veku. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné rozšíriť a aktualizovať databázu diagnostických nástrojov, ktorými aktuálne disponujeme, na pokrytie potrieb uvedenej skupiny klientov.

 

 

Názov projektu

Projekt experimentálneho overovania vzdelávacieho programu učebného odboru pre žiakov s mentálnym postihnutím pre trojročné učebné odbory odborných učilíšť v skupine 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby – 64 79 2 00 Pomocné práce v administratíve a službách

Termín podania

18. 3. 2011

Inštitúcia

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici

Úspešnosť

Podporený

Trvanie

august 2011 – júl 2014


Komentár a skúsenosti: Predmetom experimentálneho overovania je profesionálna príprava žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s viacnásobným postihnutím v novom trojročnom učebnom odbore 64 79 2 00  Pomocné práce v administratíve a v službách. Žiaci sa naučia základnú obsluhu a použitie informačných, komunikačných a mechanických zariadení, zvládnuť technológie a činnosti v službách, o ktoré by mohli mať záujem mnohé inštitúcie aj výrobné firmy. Zároveň by sa žiaci v rámci prípravy naučili hlavné zásady a pravidlá sociálnej komunikácie.
Čo škola v tomto projekte získala: Úspešnou realizáciou tohto projektu škola môže získať určitý stupeň odbornej prestíže, preukázať odborné kompetencie svojich zamestnancov a obohatiť a inovovať učebné odbory pre žiakov s mentálnym postihnutím na Slovensku.
 
 
Názov projektu
 
Inovácia školského vzdelávacieho programu v ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani
Termín podania
30. 05. 2011
Inštitúcia
ASFEU
Úspešnosť
V schvaľovacom konaní
Trvanie
február 2012 – január 2014

 

Komentár a skúsenosti: Ide o rozsiahly projekt, v prvej fáze zameraný na inováciu vzdelávania s využitím IKT žiakov s viacnásobným postihnutím a prispôsobenie obsahu vzdelávania požiadavkám trhu práce. V druhej fáze sa bude projektový tým zaoberať inováciou obsahu a metód, skvalitnením výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a orientáciou prípravy a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú. V rámci realizácie projektu vypracujeme nové učebné texty a didaktické pomôcky, doplníme školu výpočtovou a didaktickou technikou nevyhnutnou pre inováciu vzdelávania a po absolvovaní odborných vzdelávaní pedagogickí pracovníci aplikujú nové metódy do vzdelávania, čím skvalitníme vzdelávanie na našej škole a prispôsobíme požiadavkám trhu práce. Finančné krytie projektu je naplánované vo výške 203 373,- €.
 
 
Názov projektu
Deň Fair Play
Termín podania
apríl 2011
Inštitúcia
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Úspešnosť
Nepodporený
Trvanie
25. 5. 2011
 
Komentár a skúsenosti: Projekt bol zameraný na podporu prirodzenej nenásilnej integrácie žiakov OU ŽTP v Novej Bani prostredníctvom športových disciplín, v ktorých si mali zmerať sily so svojimi intaktnými i hendikepovanými rovesníkmi z ostatných škôl z regiónu. Súťažiť sa malo v troch disciplínach: v lukostreľbe, v boccii a vo floorbale.
 
 
Názov projektu
Krok dopredu
Termín podania
15. 4. 2011
Inštitúcia
Nadácia pre deti Slovenska
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
2. 5. 2011 – 31. 8. 2011
 
Komentár a skúsenosti: Hlavným cieľom projektu je motivovať žiakov s mentálnym postihnutím so syndrómom ADHD k zodpovednosti a vytrvalosti pri plnení si školských povinností, pri manipulácii s vlastnými, prípadne zverenými finančnými prostriedkami, v správaní a konaní na verejnosti. Cieľom bolo žiakov naučiť finančnej gramotnosti. Projekt bol realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít: vzdelávacej formy a praktického činu.
Čo škola v tomto projekte získala: Finančné prostriedky vo výške 177,62,- € na podporu aktivít vyplývajúcich z projektu.
 
 
Názov projektu
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011 - Stretneme sa v knižnici
Termín podania
14. 4. 2011
Inštitúcia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Úspešnosť
Nepodporený
Trvanie
1. 7. 2011 – 30. 11. 2011
 
Komentár a skúsenosti: Prostredníctvom projektu sme chceli zakúpiť počítačovú zostavu a multifunkčné zariadenie pre potreby pracovníka knižnice a čitateľov. Cieľom projektu bolo skvalitnenie práce vedúcej školskej knižnice a zvýšenie záujmu žiakov s viacnásobným postihnutím o čítanie a tým zlepšiť u nich kvalitu porozumenia čítanému textu. Naučiť žiakov s viacnásobným postihnutím vyberať si primeranú literatúru a motivovať rodičov žiakov k častejšiemu využívaniu kníh pri výchove.
 
 
Názov projektu
Včas začať – účinne pomôcť – „Rané poradenstvo v CŠPP Nová Baňa“
Termín podania
14. 4. 2011
Inštitúcia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
1. 6. 2011 – 31. 12. 2011
 
Komentár a skúsenosti: Realizáciou projektu nám ide o vybudovanie komplexného úseku raného poradenstva pre deti so zdravotným znevýhodnením, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodiny v CŠPP Nová Baňa, pretože len včasná a kvalitná starostlivosť je predpokladom a nástrojom účinnej pomoci pre dieťa so zdravotným znevýhodnením a jeho rodinu. Včasným pôsobením je možné účinne podporiť psychomotorický vývin dieťaťa, zapojiť kompenzačné mechanizmy, čím sa môžu ovplyvniť, znížiť rizikové faktory vývinu dieťaťa. Cieľom realizácie projektu je zriadiť úsek raného poradenstva s materiálno-technickým vybavením, zabezpečiť a vybaviť úsek raného poradenstva špeciálnymi a kompenzačnými pomôckami aj s možnosťou ich zapožičiavania na určité obdobie do rodiny dieťaťa.
Čo škola v tomto projekte získala: Finančné prostriedky v hodnote 9 000,- € na zakúpenie materiálno-technického vybavenia, špeciálnych a kompenzačných pomôcok, odbornej literatúry, diagnostických testov a na vydanie a tlač metodickej príručky a informačných letákov o poskytovaných službách CŠPP.
 
 
Názov projektu
Vzdelávanie pre všetkých 2011 – „Inovácia profesionálnej prípravy v odbornom učilišti“
Termín podania
13. 4. 2011
Inštitúcia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
1. 6. 2011 – 31. 12. 2011
 
Komentár a skúsenosti: Projekt je prioritne zameraný na podporu a inováciu vzdelávania žiakov nového učebného odboru Pomocné práce v administratíve a službách. Aby sme mohli kvalitne pripraviť nový učebný odbor, potrebujeme kompletné materiálno-technické vybavenie pre vyučovanie teoretických odborných predmetov ako aj odborného výcviku. Je dôležité, aby mali žiaci priamo v škole potrebné IKT, niektoré kancelárske stroje a zariadenia, s ktorými sa budú učiť pracovať.
Čo škola v tomto projekte získala: Finančné prostriedky v hodnote 8 970,- € na zakúpenie počítačových zostáv (6 ks), špeciálneho počítača (1 ks), multifunkčného zariadenia, špeciálneho zariadenia pre ovládanie PC a notebooky (2 ks).
 
 
Názov projektu
Psychologickou a špeciálnopedagogickou diagnostikou – Od dieťaťa k učiteľovi 2011; Pomôcť dieťaťu cez poznanie a spoluprácu
Termín podania
13. 4. 2011
Inštitúcia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Úspešnosť
Nepodporený
Trvanie
1. 6. 2011 – 31. 12. 2011
 
Komentár a skúsenosti: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Bani realizuje komplex poradenských aktivít a služieb pre deti so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami. Hlavným zámerom projektu bolo rozšíriť a inovovať odborné aktivity CŠPP okrem doterajších skupín klientov aj na deti raného veku. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné rozšíriť a aktualizovať databázu diagnostických nástrojov, ktorými aktuálne disponujeme, na pokrytie potrieb uvedenej skupiny klientov.
 
 
Názov projektu
Partnerstvo sietí – „Náš deň pre Vás“
Termín podania
5. 4. 2011
Inštitúcia
Občianske združenie Partnerstvo – Žiarsky región
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
apríl 2011 – október 2011
 
Komentár a skúsenosti: Cieľom projektu je zapojiť žiakov a mladých ľudí do projektov školy a prezentácie na verejnosti, čím podporujeme u nich sociálnu inklúziu do spoločnosti. Hlavnou aktivitou projektu bol workshop remesiel – „Náš deň pre Vás“ s predvádzaním týchto techník: hrnčiarstvo a práca s hlinou, enkaustika, tkanie na ráme, korálkovanie a práca s drôtom, paličkovanie, maľba na hodváb, práca so slaným cestom, pletenie košíkov, aranžovanie z prírodných materiálov. Chceme, aby z uvedenej aktivity vznikla každoročne sa opakujúca tradícia, pri ktorej by sa stretávali žiaci a mladí ľudia so zdravotným postihnutím s ich rovesníkmi.
Čo škola v tomto projekte získala: Finančné prostriedky vo výške 1 000,- € pre zabezpečenie aktivít projektu a zároveň podporila svoje dobré meno v regióne.
 
 

 

Názov projektu
Oživujeme verejný priestor - Workshop remeselných a umeleckých prác
Termín podania
25. 3. 2011
Inštitúcia
Intenda
Úspešnosť
Nepodporený
Trvanie
september 2011
 
Komentár a skúsenosti: Išlo o projekt remeselných a umeleckých prác, ktorý prostredníctvom voľnočasových aktivít v oblasti remeselno-umeleckých činností mal vytvoriť podmienky pre realizáciu prirodzenej integrácie a sociálnej inklúzie mladých ľudí s viacnásobným postihnutím, ktorí navštevujú OU ŽTP v Novej Bani. Uvedené aktivity mali byť prezentované v rámci tzv. remeselných trhov v Novej Bani.
 
 
Názov projektu
Poznávam a spoznám Vysoké Tatry na invalidnom vozíčku
Termín podania
Máj 2010
Inštitúcia
Enel - Slovenské elektrárne
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
Október 2010 – jún 2011
 
Komentár a skúsenosti:  Prostredníctvom aktivít v tomto projekte by sme chceli dať reálnu možnosť našim viacnásobne postihnutým žiakom spoznávať Vysoké Tatry a pritom sa naučiť mnoho užitočných vecí. Pri realizácii aktivít budú mať možnosť využívať moderné prostriedky IKT.
Čo škola v tomto projekte získala: Finančné prostriedky vo výške 2000,-€ pre zabezpečenie aktivít projektu a čiastočnú úhradu nákladov pre pobyt našich žiakov vo Vysokých Tatrách.
 
 
Názov projektu
Spoločne tvoríme a športujeme Nadácia Orange
Termín podania
Máj 2010
Inštitúcia
Nadácia Orange
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
Máj 2010 – september 2010
 
Komentár a skúsenosti: Ide o projekt, ktorého hlavným cieľom bolo podporiť spoločenskú inklúziu zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí do spoločenského prostredia ich rovesníkov. V rámci projektu  sme zorganizovali športový „DEŇ FAIR PLAY“ a remeselné workshopy pre žiakov školy a pozvaných hostí. Žiaci i návštevníci školy si mohli vyskúšať paličkovanie, tkanie na ráme, plstenie, pletenie z prútia, prácu s hlinou a slaným cestom a prácu s drôtom.
Čo škola v tomto projekte získala: Finančnú podporu 1000,-€ od Nadácie ORANGE a 500,-€ od OZ Slniečko. Prostriedky sme využili na nákup materiálu pre tvorivé dielne, ceny pre súťažiacich, prepravu zúčastnených na jednotlivé aktivity.
 
 
Názov projektu
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania (národný projekt financovaný z prostriedkov ESF)
Termín podania
September 2009
Inštitúcia
MPC Bratislava
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
2009 - 2012
 
Komentár a skúsenosti: Ide o národný projekt, ktorý poskytuje možnosť pre učiteľky materskej školy inovovať svoje vzdelanie v oblasti  IKT, moderných metodík a postupov vzdelávania.
Čo škola v tomto projekte získala: Informačné a komunikačné technológie pre skvalitnenie vzdelávania v ŠMŠ (PC s príslušenstvom vrátane edukačných softvérov, digitálny fotoaparát, tlačiareň, zariadenie pre auditívnu produkciu a LCD televízor). Vyškolenie jednej učiteľky v moderných vzdelávacích metodikách.
 
 
Názov projektu
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a na SŠ
Termín podania
Máj 2009
Inštitúcia
ÚIPŠ v Bratislave
Úspešnosť
Podporený
Trvanie
2009 - 2012
 
Komentár a skúsenosti:  Ide o veľký národný projekt, ktorého cieľom je zmena foriem vyučovania s využitím moderných IKT v edukácii. Ide o zmenu foriem vyučovania vo vybraných predmetoch a prípravu učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy. Projekt potrvá niekoľko rokov.
Čo škola v tomto projekte získala: Vďaka projektu bola škola vybavená modernými technológiami /počítače, videoprojektory, výukové softvéry/. Dvaja učitelia boli zaradení do akreditovaného vzdelávania. Počas celého obdobia budú títo pedagógovia odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky ostatným kolegom.

 

Názov projektu  "Odkryjem Ti môj svet "                                                             
Termín podania                    Január 2008
Inštitúcia  Nadačný fond Slovak Telekom
Úspešnosť  Podporený
Trvanie  Apríl 2008 - september 2008

 

Komentár a skúsenosti: Projekt bol zameraný na integráciu zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí do society ich zdravých rovesníkov. Pri spoločných aktivitách sa zdokonalili v práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Na základe získaných informácií a vlastného literárneho a výtvarného cítenia vytvorili súbor ilustrovaných básní a príbehov zo svojho živata. Tento projekt zabezpečil vydanie ilustrovanej zbierky basní              "Odkryjem Ti môj svet " a svojim zameraním vytvoril priestor na intenzívnejšiu a citlivejšiu  komunikáciu mladých ľudí.

Čo škola v tomto projekte získala: Finančnú podporu vo výške 90 500,- Sk na vytvorenie a vydanie ilustrovanej  zdierky básní, nákup techniky a prostriedkov IKT a vytvorenie www stránky školy.

 

Názov projektu

„Určite to dokážem, ak mi pomôžeš“

Termín podania

Február 2005

Inštitúcia

Nadácia pre deti Slovenska, spoločnosť TIPOS, grantový program Stierame rozdiely

Úspešnosť

Podporený

Trvanie

Apríl 2005 – marec 2006

 

 Komentár a skúsenosti: Tento projekt zabezpečil vytvorenie a vydanie metodického materiálu, ktorý je zameraný na individuálny rozvoj detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od predškolského veku.Publikácia je rozdelená do troch na seba nadväzujúcich metodických príručiek  a pracovných listov.

Čo škola v tomto projekte získala: Finančnú podporu na vytvorenie a vydanie publikácie vo výške 72 000,-Sk. Táto publikácia môže byť používaná aj pri edukácii intaktných detí. Projekt zahrňa aj prostriedky pre podporu ľudských zdrojov

 

Názov projektu

Športujme spolu - Otvorená škola, oblasť športu 2005

Termín podania

Máj 2005

Inštitúcia

Slovenská asociácia športu na školách, Bratislava

Úspešnosť

Podporený

Trvanie

Jún – december 2005

 

 Komentár a skúsenosti:  Projekt bol zameraný na podporu a rozvoj športových aktivít zdravotne postihnutých žiakov a ich zdravých rovesníkov. V súvislosti s plnením projektu bola zorganizovaná Novobanská liga vo Floorbale, ktorá úspešne pokračuje. Zároveň sa organizujú športové súťaže v netradičnom športe Boccia.

Čo škola v tomto projekte získala: Finančnú podporu vo výške 56 000,- Sk na nákup športového náradia a organizáciu športových podujatí. Škola ďalej upevňovala svoje postavenie v regióne.

 

Názov projektu

Využitie alternatívnej a augmentatívnej komunikácie

Termín podania

Apríl 2005

Inštitúcia

Nadácia SPP

Úspešnosť

Podporený

Trvanie

Jún 2005 – december 2005

 

 Komentár a skúsenosti: Projekt bol zameraný na podporu  a využívanie neverbálnej komunikácie u žiakov s ťažkou poruchou komunikačnej schopnosti (nehovoriacich). Jeho hlavným cieľom bol nákup špecifických elektronických pomôcok – komunikátorov, aby sme nehovoriacim žiakom dali možnosť lepšie komunikovať so svojim sociálnym prostredím.

Čo škola v tomto projekte získala: Finančné prostriedky vo výške 72 000,-Sk. Elektronické komunikátory, ktoré zabezpečujú dorozumievanie s okolím pre nehovoriacich žiakov školy.

 

Názov projektu

Bylinkový záhon

Termín podania

Apríl 2005

Inštitúcia

Nadácia SPP

Úspešnosť

Podporený

Trvanie

Jún 2005 – december 2005

 

 Komentár a skúsenosti: Projekt bol zameraný na vybudovanie bezbariérového vyvýšeného záhona pre žiakov školy, ktorí sú imobilní (pohybujú sa na invalidnom vozíku), alebo sú ťažko chodiaci. V tomto záhone budú žiaci pestovať liečivé bylinky. K týmto aktivitám si pozývajú svojich  rovesníkov a spoločne sa učia všetky potrebné zručnosti o pestovaní, zbere a využití liečivých rastlín.

Čo škola v tomto projekte získala: Finančné prostriedky vo výške 46 000,- Sk pre výstavbu a technické zabezpečenie bylinkového záhonu. Viacnásobne postihnutí žiaci sa zblížili so svojimi rovesníkmi, projekt im poskytol ďalší rozmer možností ich uplatnenia v živote, upevnil v zdravotne postihnutých žiakoch sebadôveru a pocit vlastnej užitočnosti.

 

Názov projektu

Digitálni štúrovci

Termín podania

Október 2005

Inštitúcia

Ministerstvo spojov, pôšt a telekomunikácií

Úspešnosť

Podporený

Trvanie

December 2005 – december 2006

 

 Komentár a skúsenosti:  Projektový zámer má hlavný cieľ vzdelávať v oblasti IKT dospelých, zdravotne postihnutých absolventov školy, ich rodičov a seniorov mesta Nová Baňa. Tieto školenia budú organizované systematicky, frekventanti sa budú učiť okrem iného pracovať s internetom, vyhľadávať potrebné informácie a komunikovať s úradmi. Na záver kurzov získa každý účastník CD s vlastnými prácami.

Čo škola v tomto projekte získala: Finančné prostriedky vo výške 120 000,-Sk na nákup techniky  a prostriedkov IKT. Škola na základe aktivít projektu bude podporovať ďalšie vzdelávanie svojich absolventov.

 

Názov projektu

Darujte Vianoce 2005

Termín podania

December 2005

Inštitúcia

Konto Orange

Úspešnosť

Podporený

Trvanie

28. – 29. december 2005

 

Komentár a skúsenosti: Na základe tohto projektu boli zorganizované tvorivé dielne pre žiakov s nariadenou ústavnou výchovou, ktorí strávili Vianoce v Domove sociálnych služieb. Na dielňach si deti vytvorili rôzne ozdobné predmety a bižutériu.

Čo škola v tomto projekte získala: Finančné prostriedky vo výške 5 000,-Sk, vďaka projektu sme mohli spríjemniť vianočné sviatky deťom, ktoré ich museli prežívať mimo svojej rodiny.

 

Názov projektu

Matra – medzinárodný projekt.

Termín podania

November 2004

Inštitúcia

Ministerstvo školstva SR, Holandská nadácia, ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých  v Levoči

Úspešnosť

Prijatý

Trvanie

Rok 2004 - 2006


Komentár a skúsenosti: Projekt je zameraný na vyškolenie a konkrétnu odbornú prax cestujúcich špeciálnych pedagógov so zameraním na integrovaných žiakov so zrakovým postihnutím v širšom regióne školy.

Čo škola v tomto projekte získala: Dvaja učitelia špeciálnej školy – tyflopédi mali možnosť sa vyškoliť pre túto odbornú prácu v Holandsku. Na základe rozhodnutia holandskej nadácie a MŠ SR bol na škole zriadený depozit kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých v hodnote viac ako 100 000,-Sk. Tieto pomôcky môžu využívať aj zrakovo postihnutí žiaci, ktorí sa vzdelávajú v Špeciálnej škole pre telesne postihnutých.