Dnes je 21.07.2024
Meniny má Daniel
Vyhladávanie v stránke

 

 

 

Občianske združenie SLNIEČKO 

                                                                 
Občianske združenie - Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím je nezisková, otvorená spoločenská organizácia združujúca ľudí ochotných pomáhať postihnutým ľuďom.  Občianske združenie vzniklo pretransformovaním Nadácie Slniečko dňa 21.11.2002.
Poslaním občianskeho združenia je širokospektrálna podpora všestranného rozvoja ľudí s viacnásobným postihnutím, s preferenciou podpory Špeciálnej materskej školy pre deti s telesným postihnutím, Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím, Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím  a Praktickej školy v Novej Bani. Pomoc pri kompenzácii ich obmedzení, podpora integrácie a zapájania sa postihnutých jednotlivcov do spoločenského života.

Cieľom občianskeho združenia sú najmä:

  • skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím,
  • zlepšenie materiálno-technického vybavenia špeciálnej školy, zabezpečovanie  moderných učebných pomôcok, didaktickej techniky, kompenzačných a rehabilitačných pomôcok žiakom školy,
  • pozitívne nasmerovanie  starostlivosti o deti a mládež s viacnásobným postihnutím   realizáciou  projektov v duchu humanitných cieľov združenia,
  • podpora podujatí a projektov zameraných na zlepšenie kvality života viacnásobne postihnutých žiakov,
  • vytváranie materiálnych a finančných podmienok pre spoluprácu so zariadeniami a inštitúciami doma i  v zahraničí, ktoré sa starajú o deti s viacnásobným postihnutím, pomoc pri sprostredkovaní kontaktov pre rodičov a rozvoj spolupráce s odborníkmi u nás i v zahraničí,
  • organizácia konferencií, seminárov, kurzov a školení pre podporu starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti a mládež, tak pre odborníkov ako aj pre rodičov a širokú verejnosť,
  • vyhľadávanie možností a realizácia vývoja, výroby a rozširovania pomôcok a technického zariadenia s kompenzačnými charakteristikami pre ľudí s viacnásobným postihnutím, vyhľadávanie a realizácia projektov pre rozvoj nenásilnej integrácie  žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podpora organizovania podujatí s intaktnou populáciou  formou  tematických zájazdov, škôl v prírode, detských rekreácií, kultúrnych podujatí, súťaží, hudobno-dramatických, výtvarných a športových aktivít,
  • spolupráca  s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy pri riešení otázok týkajúcich sa starostlivosti o deti a mládež s viacnásobným postihnutím, podpora detí  zo sociálne slabších rodín.  

Výkonný výbor:

Predseda:

Mgr. Kamila Adamcová


Podpredseda:
Mgr. Zuzana Gulliver


Členovia:

PaedDr. Karina Gažiová

Ľubica Barborová


 

 Postup na venovanie 2%

 

  • Ak ste zamestnaný a máte príjmy iba zo závislej činnosti...

Vyplňte tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane – na základe ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov Vám ho vystaví zamestnávateľ

Vyhlásenie o poukázaní 2% - vyplňte, uveďte Vaše meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite vyhlásenie podpísať.

Najneskôr do 30. 4. 2024 doručte obe vyplnené tlačivá  daňovému úradu v mieste Vášho bydliska

 

  • Ak si podávate daňové priznanie sami /ste živnostník, zamestnanec s príjmami mimo pracovný pomer, právnická osoba atď./....

Vyplňte jedno z daňových priznaní:

 

a.)  DP pre FO, typ A                                    

Venujte pozornosť VIII.oddielu, uveďte sumu 2% zo zaplatenej dane, údaje o prijímateľovi:

IČO: 37892151

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/názov: Občianske združenie - Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím

Sídlo- ulica:  Rekreačná  Číslo 393

PSČ 968 01 Obec: Nová Baňa

      a nezabudnite sa podpísať.

 

      b.) DP pre FO, typ B                                        

Venujte pozornosť XIII.oddielu, uveďte sumu 2% zo zaplatenej dane, údaje o prijímateľovi

IČO: 37892151

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/názov: Občianske združenie - Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím

Sídlo- ulica:  Rekreačná  Číslo 393

PSČ 968 01 Obec: Nová Baňa

      a nezabudnite sa podpísať.

 

      c.) DP pre PO                                                

Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 1,5 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane,  údaje o prijímateľovi

IČO: 37892151

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/názov: Občianske združenie - Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím

Sídlo- ulica:  Rekreačná  Číslo 393

PSČ 968 01 Obec: Nová Baňa

      a nezabudnite sa podpísať.

 

      Daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. 3. 2024.

Viac informácií najdete TU.

Kontakt:

Mgr. Kamila Adamcová - predseda
Občianske združenie – Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím

Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
Tel/fax:
045 / 68 56 546
IČO: 37892151
DIČ:
2021696578
č. účtu.:  SK8302000000000026438422 VUB a.s.

email:
ozslniecko.novabana@gmail.com