Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 24.04.2024
Meniny má Juraj
Vyhladávanie v stránke

 

História školy

 

     Päťdesiatročná história školy sa začala písať 1. septembra 1974, kedy bola v Novej Bani zriadená Osobitná škola pre telesne postihnutých v jednom komplexe s Ústavom sociálnej starostlivosti (dnes Domov sociálnych služieb). Špeciálni pedagógovia, vychovávatelia, rehabilitační pracovníci a odborný zdravotný personál boli pripravení poskytnúť komplexnú starostlivosť  deťom  s telesným a mentálnym postihnutím. Aj napriek nie najvhodnejším priestorovým podmienkam, ktoré mala škola od svojho vzniku k dispozícii, úroveň vzdelávania viacnásobne postihnutých žiakov sa s pribúdajúcimi rokmi stále skvalitňovala a postupne sa rozširovala aj ponuka vzdelávacích možností.

70te roky

     V  roku 1986 bolo pri existujúcej Osobitnej škole zriadené Odborné učilište pre telesne postihnutú mládež s dvoma koedukovanými  učebnými odbormi – Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo – kvetinár, sadovník a Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne. Od tohoto roku škola vystupuje pod názvom Odborné učilište. 

 

V roku 1993 škola rozšírila ponuku svojich služieb o poradenský servis pre viacnásobne postihnuté deti, mládež a ich rodiny tým, že pri vtedajšej Osobitnej škole pre telesne postihnutých bola zriadená Špeciálno-pedagogická poradňa. Rok 1993 je  pre školu významný aj z hľadiska modernizácie jej technického vybavenia. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva bola poverená realizáciou pilotného projektu pre overovanie využitia počítačov v procese výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym  a telesným postihnutím. Od tohto roku sa počítače stali nevyhnutnou  a dennou súčasťou vzdelávania žiakov a tiež nenahraditeľným prostriedkom kompenzácie ich  zdravotného postihnutia.  

     Na základe spoločenských aj individuálnych požiadaviek rodičov ďalej vzdelávať čo najväčší počet absolventov osobitných škôl, sa v roku 1997 na škole začali experimentálne overovať učebné plány  a učebné osnovy Praktickej školy. Na základe úspešného ukončenia experimentu je od roku 2001 súčasťou Odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež aj  Praktická škola.                                                                                                     

     V zmysle úprav legislatívnych noriem od roku 2000 Osobitná škola nesie názov Špeciálna základná škola pre telesne postihnutých.

     Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy – Krajského školského úradu v Banskej Bystrici od januára 2004 bola k Odbornému učilišťu pre telesne postihnutých pričlenená Základná škola pri Nemocnici s poliklinikou v Novej Bani. V tom  istom roku bol ako súčasť Odborného učilišťa zriadený Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole pre telesne postihnutých prioritne pre žiakov, ktorí do školy denne dochádzajú a nie sú ubytovaní v DSS. Od 1. septembra 2004 otvorilo Odborné učilište už len trojročné učebné odbory: Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo kvetinár, zeleninár, sadovník     a experimentálne overovaný učebný odbor – Výroba konfekcie so zameraním na ručné techniky a šitie bielizne.

      Na základe záujmu rodičov bola v školskom roku 2005/2006 otvorená trieda Špeciálnej materskej školy, od školského roku 2011/2012 sú otvorené už dve triedy.

    V školskom roku 2011/2012 sa na škole začali experimentálne overovať učebné plány  a učebné osnovy trojročného učebného odboru Pomocné práce v administratíve a službách. Od 1. septembra 2012 zmenila škola názov v súlade s platnou legislatívou, od tohto dátumu je názov školy Spojená škola. Zriaďovacou listinou vydanou Krajským školským úradom v Banskej Bystrici, platnou od 1. 9. 2012 sa stali organizačnými zložkami Spojenej školy:

  • Špeciálna materská škola pre deti s telesným postihnutím
  • Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
  • Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím
  • Praktická škola

a súčasťami školy:

  • Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy
  • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Spojenej školy

     Podľa posledného dodatku k zriaďovacej listine, ktorú vydal Obvodný úrad Banská Bystrica, platného od

1. januára 2013 je súčasťou školy aj:

  • Elokované pracovisko Centra špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasti Spojenej školy so sídlom Bernolákova 3, Nová Baňa