Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 24.04.2024
Meniny má Juraj
Vyhladávanie v stránke


Protispoločenská činnosť.

 

 

Podnety pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach

Spojenej školy, Školská 5, 968 01 Nová Baňa.

 

Smernica č. S – 1/2024 o protispoločenskej činnosti.

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA: úlohy zodpovednej osoby na účely zákona a smernice za školu plní Ing. Viera Moravčíková.

 

Oznamovateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi.

 

Za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere:

1. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,

2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,

3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,

4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že:

a.       urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

b.      urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

c.       je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo

d.      je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

 

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

 

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

  1. trestné činy podľa §168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226,  § 233a, § 237 až  § 240,  § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až § 254, § 261 až § 263, § 266 až § 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až § 327a, § 328 až § 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo  § 374 Trestného zákona,
  2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
  3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
  4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

 

Oznámenie je možné podať:

 

1.      ústne priamo zodpovednej osobe

2.      písomne, poštou zaslanou na adresu zodpovednej osoby:

Spojená škola

Školská 5

968 01 Nová Baňa

 

na obálku je potrebné uviesť text: „CHRÁNENÉ“ a meno zodpovednej osoby

 

3.      elektronicky, na emailovú adresu zodpovednej osoby:

           personalista.specskola.novabana@gmail.com.