Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 01.12.2023
Meniny má Edmund
Vyhladávanie v stránke


Protispoločenská činnosť.

 

 

Podnety pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach

Spojenej školy, Školská 5, 968 01 Nová Baňa.

 

Smernica č. S – 4/2019 o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej

činnosti v Spojenej škole, Školská 5, Nová Baňa.

 

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA: úlohy zodpovednej osoby na účely zákona a smernice za školu plní:

 

Úrad inšpekčnej služby, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

 

Oznamovateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi. Za oznamovateľa  sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorí je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

 

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočnosti, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

 

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

  • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona (ďalej len „TZ“), trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 TZ, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a TZ alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b TZ, 
  • trestný čin, za ktorý TZ ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 3 roky, 
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 Eur.

 

Oznámenie je možné podať:

 

        1.   písomne, poštou zaslanou na adresu zodpovednej osoby:

          Úrad inšpekčnej služby

          Pribinova 2

          812 72 Bratislava

 

na obálku je potrebné uviesť text:

„URČENÉ PRE INŠPEKCIU – NEOTVÁRAŤ.“

 

     2.    elektronicky, na emailovú adresu zodpovednej osoby:

 

          podnetyzamestnancov@minv.sk  .