Dnes je 21.07.2024
Meniny má Daniel
Vyhladávanie v stránke

Úhrada cestovných nákladov

Zo Smernice MŠ SR č. 10/2008-R vyplýva, že rodičia žiakov základných i špeciálnych základných škôl  majú nárok na získanie finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu cestovných nákladov žiaka do školy. Týka sa to žiakov ŠZŠ ŽTP mladších ako 16 rokov, ktorých miesto trvalého bydliska je mimo Novej Bane. Tí, ktorí cestujú autobusom či vlakom, môžu priniesť  cestovné lístky. Rodičia žiakov, ktorí vozia deti do školy autom, musia hospodárke školy predložiť potvrdenie z príslušnej SAD alebo ŽSR o výške zľavneného cestovného na žiaka z miesta trvalého bydliska do miesta školy. Dopravné sa vypláca mesačne.

 

Príspevok na učebné pomôcky

V súlade so Zákonom č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je možné žiakom špeciálnych škôl, ktorí pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi alebo z nízkopríjmových rodín raz polročne poskytnúť dotáciu na učebné pomôcky. Nárok žiakov na dotáciu je posudzovaný príslušným ÚPSVaR na základe zoznamu žiakov, ktorý vypracúva škola. Zákonní zástupcovia žiakov nemusia škole nič dokladovať.

 

Sociálne štipendium

Žiakom denne navštevujúcim odborné učilište alebo praktickú školu na základe § 149 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  môže byť poskytnuté sociálne štipendium.
Patrí tým žiakom, ktorí sú spoločne s rodičmi posudzovaní ako rodina v hmotnej núdzi, prípadne tým, u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima. Uvedené skutočnosti doložíte potvrdeniami a priložíte kópiu vysvedčenia žiaka za posledný polrok. Tlačivo žiadosti o priznanie štipendia si vyzdvihnete u sociálnej pracovníčky Mgr. Lenky Vargovej.                        

Bližšie informácie v kancelárii sociálnej pracovníčky: Mgr. Lenka Vargová
                                                                             tel.č.: 045 6856544
                                                                             e-mail: socialna.specskola.novabana@gmail.com