Dnes je 19.06.2024
Meniny má Alfréd
Vyhladávanie v stránke

ZSS - Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná cesta 6393/60, 968 01Nová Baňa


Žiaci a študenti špeciálnej školy sú ubytovaní v Zariadení sociálnych služieb Hrabiny, ktorý im poskytuje okrDSSem ubytovacích aj rehabilitačné, sociálne a zdravotnícke služby. Zabezpečuje výchovnú činnosť mimo vyučovania a voľnočasové aktivity.
Výchova vo voľnom čase: Poslaním výchovy vo voľnomčase je nahrádzať rodinnú výchovu počas pobytu dieťaťa v zariadení. Úlohou je dosiahnuť vytýčené ciele v súlade s deklaráciou práv dieťaťa, rozvíjať pracovné, spoločenské a hygienické návyky, vytvárať potrebu čistoty a poriadku v prostredí, v ktorom žijú a prehlbovať vedomosti a zručnosti získané v škole. Cieľom je v rámci využitia vnútorných a vonkajších výchovných podmienok dosiahnuť najvyšší možný stupeň rozvoja osobnosti dieťaťa. Záujmy  klientov ZSS sa uskutočňujú činnosťou rôznych záujmových krúžkov:
Kultúrne krúžky: divadelný krúžok, spevácky krúžok, tanečný krúžok, výtvarný krúžok, čitateľský krúžok.
Športové krúžky: boccia, jazdecký krúžok, futbalový krúžok, floorballový krúžok, atletický krúžok, cyklistický krúžok.
Ergoterapia – Cieľom pracovnej činnosti je zlepšenie telesných a psychických funkcií dieťaťa, zlepšenie narušeného správania (upokojenie), vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti, odvádzanie prebytočnej energie, vytváranie bežných životných situácii spojených s pracovnou činnosťou, zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia, príležitosť byť v ľudskej skupine, zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti.
Sebaobsluha - sa zameriva  na získavanie čo najvyššieho stupňa samostatnosti v jednotlivých činnostiach a na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov. Nácvik, udržiavanie a zdokonaľovanie samoobslužných činností prebieha v rámci jednotlivých buniek a majú ho na starosti opatrovateľky za spolupráce vychovávateliek.
Upratovacie práce - sú zamerané na cvičenie a vytváranie elementárnych pracovných zručností, rozvíjanie celkovej samostatnosti a presnosti pri práci. Pri upratovacích prácach sa využíva areál ZSS, ktorý okrem oddychových a športových činností ponúka aj pracovné príležitosti akými sú zametanie, odhŕňanie snehu, čistenie dvora, hrabanie sena a pod. Takisto denný život prináša rôzne príležitosti k pracovným činnostiam klientov ako napríklad – umývanie riadu, utieranie stolov jedálni, postieľanie postelí, upratovanie izieb, umývanie podlahy a pod.
Ľudovoumelecká výroba: Práce s rôznym materiálom a technikami – každá bunka je špecifická svojou pracovnou činnosťou, ako napríklad práca v hrnčiarskej dielni, vytváranie bábik zo šúpolia, maľba na sklo, práca v stolárskej dielni, navliekanie korálok (náramky priateľstva, drobné zvieratká či postavičky), odliatky zo sádry (obrázky, magnetky, šperkovnice a pod.), práca s drôtom a kožou.
Lekárska starostlivosť: V ZSS je zabezpečená komplexná zdravotnícka starostlivosť zmluvným lekárom aj konziliárnymi lekármi, ktorými sú detský neurológ, pedopsychiater, stomatológ, rehabilitačný lekár.
Rehabilitácia: Liečebná telesná výchova - pred samotným cvičením sa deťom dávajú parafínové alebo lavathermové obklady na uvoľnenie svalov. Liečebná telesná výchova sa realizuje ako skupinová (4-5 detí s rovnakou diagnózou), individuálna (jednému dieťaťu sa venuje jedna rehabilitačná sestra). Pracuje sa s reflexnými a pohybovými liečebnými metódami. Vodoliečba (perličkový kúpeľ, podvodná masáž, vírivá vaňa, plavecký bazén), masáže a hipoterapia (jazda na koni).

Viac informácií nájdete na www.dsshrabiny.sk