Dnes je 24.09.2020
Meniny má Ľuboš, Ľubor
Vyhladávanie v stránke

 

 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na:

 

nepedagogický zamestnanec – samostatný účtovník(čka)/mzdový účtovník(čka)

 

Predpokladaný termín nástupu: 9/2020 príp. podľa dohody, plný úväzok

Miesto výkonu práce:

Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend v sústave podvojného účtovníctva podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy a postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, zostavovanie účtovných uzávierok, závierok, finančných výkazov a účtovných výkazov. Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

           (ekonomického zamerania, minimálne 3 roky praxe s vedením účtovnej a mzdovej agendy)

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.

 

Ďalšie požiadavky:

 • ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva
 • zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek
 • znalosť legislatívy a právnych predpisov súvisiacich s prácou účtovníka/mzdového účtovníka vo verejnej správe
 • vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy
 • ovládanie účtovného a mzdového programu školských zariadení (znalosť práce v účtovnom programe WinIBEU a v mzdovom programe WISP-Proces výhodou)
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
 • ovládanie štátneho jazyka
 • samostatnosť a komunikatívnosť
 • zodpovednosť a dôslednosť
 • flexibilita

  

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)
 • iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť (fotokópie dokladov)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

- 

 Doklady je potrebné doručiť na adresu:                                             Spojená škola

                                                                                                      Školská 5

                                                                                                      968 01 Nová Baňa   

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

                             karin.gaziova.nb@gmail.com

 

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (PaedDr. Karina Gažiová – riaditeľka školy)

 

 

 

 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na:

 

odborný zamestnanec – liečebný pedagóg

 

Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody (doba určitá)

Miesto výkonu práce:

 • Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa
 • Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa
 • Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa

-   

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019  Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • flexibilita, kreativita
 • zodpovednosť a kladný vzťah k deťom

 

Stručná charakteristika:

Samostatná odborná činnosť zahrňujúca liečebno-výchovnú psychoterapeutickú individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež s narušeným psychosociálnym vývinom alebo s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spojená so špeciálno-pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom, ktorú zabezpečuje liečebný pedagóg špeciálno-pedagogickej poradne a špeciálnej školy.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní (fotokópie dokladov)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením GDPR)

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou na adresu:         

  Spojená škola

  Školská 5

  968 01   Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

                              karin.gaziova.nb@gmail.com

 

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (PaedDr. Karina Gažiová – riaditeľka školy)

 

 

 

 

Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa
oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
 
 
odborný zamestnanec CŠPP – špeciálny pedagóg
 
 
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2018
 
Miesto výkonu práce:
 

     -       Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

     -       Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy,

           Školská 5, Nová Baňa 

     -       Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy,

           Školská 5, Nová Baňa

 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
 
Ďalšie požiadavky:
 
-        znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
 
-        flexibilita, kreativita
 
-        zodpovednosť
 
-        kladný vzťah k deťom
 
-        bezúhonnosť
 
 
Stručná charakteristika:
Samostatná odborná činnosť zahrňujúca individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s narušeným psychosociálnym vývinom, spojená so
špeciálno-pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom v nadväznosti na vzdelávací
proces, ktorú zabezpečuje špeciálny pedagóg ako odborný zamestnanec špeciálnopedagogickej
poradne vrátane vypracovávania podporných, rozvojových, preventívnych a diagnostických postupov.
 
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 
-        žiadosť o prijatie do zamestnania
 
-        motivačný list
 
-        profesijný životopis
 
-        doklady o vzdelaní
 
 
Doklady je potrebné doručiť písomnou formou na adresu:    
 
                Spojená škola
    Školská 5
    968 01   Nová Baňa
 
alebo na e-mail: specskola.novabana@gmail.com
                           karin.gaziova.nb@gmail.com
 
telef. kontakt: 045/6856546
 
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.