Dnes je 17.11.2018
Meniny má Klaudia
Vyhladávanie v stránke

 

Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa
oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
 
odborný zamestnanec CŠPP – špeciálny pedagóg
 
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2018
 
Miesto výkonu práce:
 

     -       Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

     -       Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy,

           Školská 5, Nová Baňa 

     -       Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy,

           Školská 5, Nová Baňa

 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
 
Ďalšie požiadavky:
 
-        znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
 
-        flexibilita, kreativita
 
-        zodpovednosť
 
-        kladný vzťah k deťom
 
-        bezúhonnosť
 
 
Stručná charakteristika:
Samostatná odborná činnosť zahrňujúca individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s narušeným psychosociálnym vývinom, spojená so
špeciálno-pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom v nadväznosti na vzdelávací
proces, ktorú zabezpečuje špeciálny pedagóg ako odborný zamestnanec špeciálnopedagogickej
poradne vrátane vypracovávania podporných, rozvojových, preventívnych a diagnostických postupov.
 
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 
-        žiadosť o prijatie do zamestnania
 
-        motivačný list
 
-        profesijný životopis
 
-        doklady o vzdelaní
 
 
Doklady je potrebné doručiť písomnou formou na adresu:    
 
                Spojená škola
    Školská 5
    968 01   Nová Baňa
 
alebo na e-mail: specskola.novabana@gmail.com
                           karin.gaziova.nb@gmail.com
 
telef. kontakt: 045/6856546
 
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
 
 
 
 
 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

výdajca stravy v školskej jedálni

 

Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody (doba určitá, kratší pracovný čas)

                                                                

Miesto výkonu práce:

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Preberanie stravy podľa objednávok od dovozcu, úprava pokrmov pred priamym podávaním, príprava stolovania, výdaj stravy pre žiakov a zamestnancov, umývanie a dezinfekcia kuchynského zariadenia, upratovanie a čistiace práce na úseku prevádzky.

 

Kvalifikačné predpoklady: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z (stredné  odborné vzdelanie – vyučný list, pre tých, ktorí nie sú vyučení v odbore – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovať s potravinami – hygienické minimum)

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. (zaradenie nepedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od stupňa požadovaného vzdelania a  dĺžky praxe)

 

Ďalšie požiadavky:

- zodpovednosť

- flexibilita

- schopnosť pracovať samostatne aj v tíme

- bezúhonnosť

- kladný vzťah k deťom

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- motivačný list

- profesijný životopis

- doklady o vzdelaní

- zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve

- súhlas so spracovaním osobných údajov

 (v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením GDPR)

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

na adresu:  Spojená škola

                   Školská 5 

                   968 01 Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

                             karin.gaziova.nb@gmail.com

 

telef. kontakt:  045/6856546

                       0911 505 589 (PaedDr. Karina Gažiová – riaditeľka školy)